Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven for kalenderåret 2022

Organisering

Birger Pedersen AS er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Jarle Hildrumsveg 11, 7805 Namsos. I tillegg har vi avdelinger med ansatte på Rørvik og i Brønnøysund.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet, og er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO).

Driftsområde

Birger Pedersen AS er et ledende entreprenørfirma i Namdalen og Sør-Helgeland. Med sine 120 år har Birger Pedersen AS tilegnet seg bred erfaring innenfor tømrer- og betongfaget. Vi leverer alt innen bygg og anlegg relatert til nybygg, påbygg og rehabilitering. Firmaet har også lang kompetanse i håndtering av hele byggeprosesser for alle kundegrupper. Vår virksomhet omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner og retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven

Deler av Åpenhetsloven sitt virkeområde er i stor grad allerede forankret i virksomhetens rutiner og retningslinjer som følge av andre lovkrav og bransjestandarder som gjelder for bygg- og anleggsvirksomhet. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og styret. I vårt arbeid med Åpenhetsloven har vi imidlertid evaluert og oppdatert våre rutiner og retningslinjer for å bedre stille oss i stand til å oppfylle vår forpliktelse til ansvarlighet både i forhold til anstendige arbeidsvilkår, menneskerettigheter og seriøsitet i næringslivet.

Aktsomhetsvurderingen

Vi har foretatt en begrenset kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Arbeidet med aktsomhetsvurderingen er foretatt på følgende måte:

Birger Pedersen AS har fokusert på virksomhetens leverandørkjede. Prosessen har bestått av en kartleggingsfase og risikovurderinger. Vi har foretatt et begrenset uttrekk av leverandører som skal gi ett representativt bilde av våre leverandørforbindelser. Vi har benyttet allerede innhentet informasjon fra eksempelvis ESPD samt leverandørers egne aktsomhetsvurderinger som kilde for aktsomhetsvurderingen.

Gjennom dette arbeidet har vi ikke avdekket noen negative konsekvenser. Det må påpekes at arbeidet med kartleggingen av leverandørkjeden er i tidlig stadium og det forventes at vi i årene fremover vil få ett bedre datagrunnlag å trekke slutninger fra.

Birger Pedersen AS tar lovverket og prinsippene på alvor. Vi vil arbeide systematisk for å aktsomhetsvurdere egne, leverandørkjedenes og andre forretningspartneres operasjoner og aktiviteter. Dette oppnår vi gjennom aktivt å innarbeide forventninger og retningslinjer rundt ansvarlig næringsliv i avtalene med våre leverandører.

Arbeidet med rapportering etter Åpenhetsloven er forankret i selskapets retningslinjer, og vil således følges opp fremover som en del av vårt naturlige arbeidsområde. Via denne tilnærmingen sørger vi for å drive vår virksomhet i samsvar med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Namsos, 30.06.2023

Jørgen Røsnes

Styreleder